Semalt hünärmeni Mazmuny döwmegiň oňat we zyýany barada jikme-jik maglumat berýär

Web gözlemek web sahypalaryndan maglumatlary gazmagyň iň meşhur usulyna öwrüldi. Adatça programma üpjünçiligi çeşme web sahypasyndan maglumatlary alýan awtomatiki prosesdir. Web gözlemegiň başlangyç ädimleri, gözleg motorlarynyň web sahypalaryny gözden geçirenlerinde ýerine ýetirýän işlerine meňzeýär. Scöne gyrmak, bir ädim öňe barýar. Maglumatlary alýar we elektron tablisasyna ýa-da maglumat bazasyna aňsatlyk bilen geçirip boljak formata öwürýär. Soňra maglumatlar web ussasynyň niýetlerine we meýilnamalaryna laýyk gelýän islendik usul bilen dolandyrylyp bilner.

Mazmuny ýok etmegiň köp sebäbi bar. Käbir web ussatlary (marketologlar ýaly) mazmuny öz sahypalaryna goşmak has köp traffigi döreder ýa-da beýleki uzak möhletli strategiýalara hyzmat eder öýdüp, ygtyýarly ýa-da has abraýly saýtlardan galan zatlary ulanýarlar. Web galyndylarynyň beýleki ulanylyşy gozgalmaýan emläk sanawlaryny ýygnamak, gurşun öndürmek üçin e-poçta salgysyny ýygnamak, bäsdeşleriň önümlerine syn bermek we sosial ulgamlardan täzelikleri ýygnamak.

Mazmuny döwmek, oňaýsyz we pes taraplary bar. Web galyndylaryny ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, bu artykmaçlyklara we kemçiliklere düşünmek siziň üçin möhümdir.

Webden mazmuny döwmegiň esasy artykmaçlyklary

1. Web gözlemek, esasanam yzygiderli etmeli bolsaňyz, web maglumatlary ýygnamagyň we derňemegiň arzan usulydyr. Web gözlemek maglumatlary çykarmak işini netijeli we býudjet taýdan amatly edýär.

2. Degişli mehanizm ýerleşdirilen halatynda gyryjy ýerine ýetirmek aňsat. Web skraperine bir gezek maýa goýýarsyňyz we bu, hatda tutuş bir domenden hem köp mukdarda maglumat ýygnamaga kömek eder.

3. Web gözlemek tehnologiýalary ýygy-ýygydan tehniki hyzmaty talap etmeýär we şeýlelik bilen tehniki hyzmat işlerine başgaça sarp ediljek wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

4. speedokary tizlik we takyklyk: maglumatlary çykarmakda ýalňyşlyklar ýol berilmeýär, sebäbi ýönekeý bir ýalňyşlyk tutuş maglumat toplumyny az peýdaly ýa-da düýbünden ýalňyş edip biler. Web gözlemek maglumatlary takyk çykarmaga mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen, karar kabul etmek üçin maglumat gözlenende has ileri tutulýar.

Webden mazmuny döwmegiň kemçilikleri

1. Gyrylan maglumatlar henizem arassalanmaga we derňelmäge mätäç: köp wagt we güýç talap edýän meseleler.

2. Mazmuny döwmek, sahypanyň giriş görkezmelerini bozmak howpy bilen ýüze çykýar.

3. Käbir saýtlar sahypany döwmäge rugsat bermeýärler. Şeýle-de bolsa, goralýan saýtdaky ýokary hilli maglumatlar bolup biler, beýle ýagdaýda web gözlemek hyzmatlary düýbünden peýdasyz.

4. Kodyň sähelçe üýtgemegi, gyrmak hyzmatynyň işine päsgel berip biler ýa-da düýbünden duruzyp biler.

Mazmuny döweniňizde, bu gyryş düzgünlerini berjaý etmegi ýatdan çykarmaň:

Gyrmak isleýän mazmunyňyz awtorlyk hukugy bilen goralmaly däldir.

Gyryjy sahypany ulanmagyň möhletini bozmaýar.

Gyrmak işleriňiz, sahypanyň işleýşine täsir etmeýär.

Gyrylan mazmunyň adalatly ulanylyş standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

Mazmuny döwmek, şübhesiz, web maglumatlary ýygnamak üçin güýçli guraldyr. Mümkin bolan zyýanlary bilen hem, köp web ussatlaryna maglumatlary çykarmagyň ýönekeý, az wagt talap edýän we býudjet taýdan amatly usuly bilen üpjün edýär. Köp mukdarda web maglumatlary çykarmalymy? Gerekli maglumatlar köp web sahypalaryna ýaýradymy? Belli bir web sahypasy baradaky maglumatlar üýtgese, habarnamalary almak isleýärsiňizmi? Mazmuny döwmegiň esaslaryny öwrenmek, bu zatlary rahat we amatly ýerine ýetirip biler.

mass gmail